home

Algemene voorwaarden

Bij het boeken van een pakketreis van een andere reisorganisator dan Georgia Tours, gelden de reisvoorwaarden van de betrokken reisorganisator. Voor het overige gelden onderstaande voorwaarden, uitzonderingen daargelaten.

1. Reisovereenkomst

Bij elke aanmelding voor een reis wordt een boekingsformulier opgemaakt waarin alle gegevens van de reizigers en de reis worden opgenomen. De opdrachtgever(s) is (zijn) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die uit de aanmelding en de reisovereenkomst voortvloeien. Een exemplaar van het boekingsformulier, voorzien van reserveringsnummer en afgegeven aan de opdrachtgever, geldt als bevestiging van de totstandkoming van de reisovereenkomst met de reisorganisator.

2. Betaling
Bij de aanmelding moet voor iedere aangemelde reiziger een bedrag (aanbetaling) worden voldaan, gelijk aan 10% van de voor hem geldende reissom, echter met een minimum van € 100,- per persoon, tenzij het bedrag lager is dan € 100,- of in het reisprogramma anders is aangegeven. Bij aanbiedingen per wooneenheid bij eigen vervoerreizen geldt een aanbetaling van 30% van de reissom. Het restant van de reissom dient minimaal 90 dagen voor vertrek in het bezit te zijn van Georgia Tours. Bij niet tijdige betaling kan na sommatie de reis door de reisorganisator worden geannuleerd en kunnen gemaakte annuleringskosten (zie punt 7) nog worden nagevorderd. Bij aanmelding binnen 6 weken voor vertrek dient de gehele reissom direct te worden betaald.

3. Reissom
De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze de reisorganisator bekend waren op de dag van het in druk geven van het reisprogramma. In geval van wijzigingen van prijzen, geldkoersen of belastingen, behoudt de reisorganisator zich het recht voor tot wijziging van de reissom, waarvan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk veertien dagen voor vertrek, mededeling moet worden gedaan aan de opdrachtgever. Bij gebreke van deze mededeling blijft de overeengekomen reissom gelden. Betekent de wijziging een verhoging van meer dan 10% en tevens meer dan € 500,- ongeacht het percentage, dan heeft de opdrachtgever het recht de reisovereenkomst te annuleren, met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden, echter uitsluitend vijf dagen na ontvangst van bedoelde mededelingen. Kennelijke fouten en vergissingen in het reisprogramma binden de reisorganisator niet.

4. Documenten
De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de nodige documenten, zoals paspoort, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs, groene kaart etc. Indien een reiziger een reis niet of niet geheel kan maken wegens gemis van een document, komt dat met alle daaraan verbonden gevolgen voor rekening van de opdrachtgever. In geval van reizen naar Suriname en India kan Georgia Tours de aanvraag van een visum verzorgen.

5. Wijzigingen
Mogelijkheden tot wijzigen van de reisovereenkomst zijn afhankelijk van de soort reis en evt. de luchtvaartmaatschappij. Bij het boeken van pakketreizen geldt, tenzij anders vermeld, het volgende:

 • Tot 28 dagen voor vertrek kan de opdrachtgever wijzigingen in de reisovereenkomst verzoeken, die voor zover mogelijk worden aangebracht, onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de nieuwe reissom voor elke reiziger voldoet en bovendien een bedrag van € 50,- vergoedt, verhoogd met evt. telefoon- of telefaxkosten.
 • Vanaf 28 dagen voor vertrek zal wijziging in het algemeen niet meer mogelijk zijn. Wordt een verzoek, ondanks afwijzing met vermelding van redenen, gehandhaafd, dan geldt dit als annulering van de reisovereenkomst en zullen de annuleringskosten van toepassing zijn.

6. Annulering door de opdrachtgever
Bij annulering door de opdrachtgever worden, afhankelijk van de soort reis en de luchtvaartmaatschappij, annuleringskosten berekend.

A. Bij het boeken van pakketreizen/vliegreizen geldt, tenzij anders vermeld, het volgende:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek wordt € 50,- annuleringskosten per persoon berekend.
 • Bij annulering vanaf 56 dagen (inclusief) tot 28 dagen voor vertrek: het aanbetalingsbedrag.
 • Bij annulering vanaf 28 dagen (inclusief) tot 5 werkdagen voor vertrek: 50% van de reissom.
 • Bij annulering op de dog van vertrek of later: de volledige reissom.

B. In geval van boekingen per wooneenheid (bijv. bij eigen vervoerreizen) zijn de volgende bedragen verschuldigd:

 • Bij annulering tot 56 dagen voor aankomst: 15% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf 56 dagen (inclusief) tot 28 dagen voor aankomst: het aanbetalingsbedrag.
 • Bij annulering vanaf 28 dagen (inclusief) tot 5 dagen voor aankomst: 75% van de reissom.
 • Bij annulering vanaf 5 dagen (inclusief) tot en met de dog van aankomst: 90% van de reissom.
 • Bij annulering op de dog van aankomst of later: de volledige reissom.
 • Bij de aankoop van vliegtickets gelden de voorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en € 50,-   annuleringskosten van Georgia Tours.

7. Annulering en wijziging door de reisorganisator
De reisorganisator is gerechtigd indien noodzakelijk vluchten en accommodatie te wijzigen, onder de verplichting om voor vervangend vervoer en accommodatie te zorgen, die naar objectieve maatstaven zoveel mogelijk gelijkwaardig is aan de eerst aangebodene of beter dan deze. De opdrachtgever is gerechtigd een gelijkwaardig alternatief onder vermelding van reden te weigeren en de reisovereenkomst zonder kosten te annuleren, mits schriftelijk binnen vijf dagen bevestigd nadat dit recht is ontstaan.

8. Aansprakelijkheid van de reisorganisator
Indien de reis niet overeenkomstig de verwachtingen van de opdrachtgever wordt uitgevoerd is de reisorganisator voor daaruit voortvloeiende schade aansprakelijk mits de diensten mede worden beoordeeld naar de gebruiken en gewoonten van het land en de plaats waar deze diensten worden verleend en of te wegen naar het bedrag van de reissom. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die te wijten is aan zijn schuld en die waarvoor de gebruikelijke reis- en annuleringsverzekeringen een dekking plegen te geven.

9. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator. Iedere reiziger is verplicht 72 uur voor aanvang van de terugreis deze te reconfirmeren en zich daarmee op de hoogte te stellen van het exacte tijdstip van vertrek.

10. Rente en incassokosten
De opdrachtgever die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het saldo een rente verschuldigd van 2% over iedere maand of gedeelte van een maand der vertraging. Voorts is hij gehouden tot een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, met een minimum van € 50,-.

11. Klachten
Eventuele klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen voor zover mogelijk op de plaats van bestemming te worden ingediend. Indien deze klacht niet bevredigend wordt opgelost, dient de klager na terugkeer onverwijld, doch uiterlijk binnen een maand contact op te nemen met de reisorganisator.